Przedszkole Nr 406
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Przedszkole Nr 406 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności  Przedszkola nr 406 w Warszawie

Przedszkole nr 406 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 406

Data publikacji strony : 2012-11-15

Data ostatniej aktualizacji:   2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

-        Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

-        Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

-        Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

-        Znaczna część zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.

-        Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

-        Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

-        W niektórych miejscach na stronie utrudniona jest widoczność fokusu klawiatury.

-        Niektóre artykuły mogą zawierać treści zapewniające przystępność na poziomie co najmniej gimnazjum.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Rudko, e-mail: p406@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 22 638 24 24 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym przy ul. J. Kaden Bandrowskiego 8. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską. Przystanki tramwajowe i autobusowe zlokalizowane są w okolicy:

·         Przystanek : Orlich Gniazd 01 (350 m)

Autobus 122, 171, 184, 284

·         Przystanek : Orlich Gniazd 02 (450 m)

Autobus 122, 171

·         Przystanek : Orlich Gniazd 03 (450 m)

Autobus 184, 284

·         Przystanek : Orlich Gniazd 06 (450 m)

Tramwaj 23, 24, 26, 27

·         Przystanek : Orlich Gniazd 07 (400 m)

Tramwaj 23, 24, 26, 27

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej. Przedszkole nr 406 zlokalizowane jest w bloku mieszkalnym na wysokim parterze. Do lokalu prowadzą schody - wejście niedostosowane do osób poruszających się na wózku. Miejsca parkingowe znajdują się 10 m od budynku. W pobliżu budynku Przedszkola nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do przedszkola należy zadzwonić przyciskiem domofonu. W przedszkolu brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 
 
Wprowadził Rudko Lucyna 22-09-2020
Aktualizujący Rudko Lucyna 30-03-2021
Zatwierdzający Rudko Lucyna 30-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 183
Rejestr zmian